Thông tin về : Anh Nhã

Là con của : Cô 8 Thơm
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Anh Nhã
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 3
Tình trạng Còn sống
Năm sinh