Thông tin về : Cô 7 Lệ

Là con của : Trần Thị Kề (Sỹ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Cô 7 Lệ
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 4
Tình trạng Còn sống
Năm sinh
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
2 Anh Chinh Còn sống
1 Chị Phượng Còn sống