Thông tin về : Chị Thuyền

Là con của : Cô 5 Lá
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Chị Thuyền
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh