Thông tin về : Anh 4

Là con của : Bác út Lượng
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Anh 4
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 3
Tình trạng Còn sống
Năm sinh