Thông tin về : Bác út Lượng

Là con của : Trần Thị Kề (Sỹ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Bác út Lượng
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 6
Tình trạng Còn sống
Năm sinh
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
3 Anh 4 Còn sống
4 Anh 5 Còn sống
2 Anh Hiện Còn sống
1 Anh Thực Còn sống