Thông tin về : Anh Hận

Là con của : Bác 4 Chè
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Anh Hận
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh