Thông tin về : Bác 4 Chè

Là con của : Trần Thị Kề (Sỹ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Bác 4 Chè
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 2
Tình trạng Còn sống
Năm sinh
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
2 Anh Cận Còn sống
3 Anh Cần Còn sống
1 Anh Hận Còn sống