Thông tin về : Trần Thị Kề (Sỹ)

Là con của : Trần Văn A (Não) – Trần Thị Áo (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Thị Kề (Sỹ)
Tên tự (hiệu) Sỹ
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 3
Là con thứ 2
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Bác 3 Sỹ Còn sống
2 Bác 4 Chè Còn sống
6 Bác út Lượng Còn sống
3 Cô 5 Lá Còn sống
4 Cô 7 Lệ Còn sống
5 Cô 8 Thơm Còn sống