Thông tin về : Cô 5 Bơi

Là con của : Trần Thị Não (Mậu)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Cô 5 Bơi
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 4
Tình trạng Còn sống
Năm sinh