Thông tin về : Anh Thanh (5)

Là con của : Bác 4 Chống
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Anh Thanh (5)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 2
Tình trạng Còn sống
Năm sinh