Thông tin về : Chị Kỳ (2)

Là con của : Bác 3 Sào
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Chị Kỳ (2)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh