Thông tin về : Bác 2 Mậu

Là con của : Trần Thị Não (Mậu)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Bác 2 Mậu
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 1
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở