Thông tin về : Trần Thị Não (Mậu)

Là con của : Trần Văn A (Não) – Trần Thị Áo (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Thị Não (Mậu)
Tên tự (hiệu) Mậu
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 3
Là con thứ 1
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Bác 2 Mậu Đã mất
2 Bác 3 Sào Đã mất
3 Bác 4 Chống Còn sống
5 Bác út Lội Còn sống
4 Cô 5 Bơi Còn sống