Thông tin về : Cô 4 Nhiến

Là con của : Trần Văn Vụ (Xe)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Cô 4 Nhiến
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 1
Tình trạng Còn sống
Năm sinh