Thông tin về : Bác Bạn

Là con của : Trần Văn Chạy (Thương)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Bác Bạn
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 2
Tình trạng Còn sống
Năm sinh