Thông tin về : Chị Bốn

Là con của : Bác Quảng
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Chị Bốn
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 3
Tình trạng Còn sống
Năm sinh