Thông tin về : Chị 2 Đua

Là con của : Bác Đua
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Chị 2 Đua
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 1
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở