Thông tin về : Anh Bộ

Là con của : Trần Văn Bằng
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Anh Bộ
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nữ
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 5
Tình trạng Còn sống
Năm sinh