Thông tin về : Trần Văn Trước – Ngô Thị Thanh (Giao) (vợ)

Là con của : Trần Văn Lăng (Kiểm) – Mai Thị Hết (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Văn Trước – Ngô Thị Thanh (Giao) (vợ)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 4
Là con thứ 4
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
6 Trần Thị Hà Còn sống
3 Trần Thị Hồng Còn sống
1 Trần Thị Hương Còn sống
5 Trần Thị Thận Còn sống
4 Trần Tri Phúc Còn sống
2 Trần Tri Phương Còn sống