Thông tin về : Trần Công Lý – Nguyễn Thị Thiểu (vợ)

Là con của : Trần Văn Tuần (Thượng Tuần) – Trần Thị Hiên (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Công Lý – Nguyễn Thị Thiểu (vợ)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 5
Là con thứ 2
Tình trạng Còn sống
Năm sinh
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Trần Công Bình Còn sống
1 Trần Công Thái Còn sống
4 Trần Công Thiên Quốc Còn sống
3 Trần Công Đại Dương Còn sống