Thông tin về : Trần Văn Lăng (Kiểm) – Mai Thị Hết (vợ)

Là con của : Trần Văn Mẹo – Võ Thị Luông (vợ)
Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Văn Lăng (Kiểm) – Mai Thị Hết (vợ)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 3
Là con thứ 2
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
1 Trần Thị Kiểm (Bong) Còn sống
3 Trần Thị Lầu Còn sống
5 Trần Văn Bằng Còn sống
4 Trần Văn Trước – Ngô Thị Thanh (Giao) (vợ) Đã mất
2 Trần Văn Tuần (Thượng Tuần) – Trần Thị Hiên (vợ) 1934 Đã mất