Thông tin về : Trần Văn Bàn – Lương Thị Thời (vợ)

Thường trú tại:
Số ĐT:

Họ tên Trần Văn Bàn – Lương Thị Thời (vợ)
Tên tự (hiệu)
Giới tính Nam
Thuộc đời thứ 1
Là con thứ 1
Tình trạng Đã mất
Năm sinh
Năm mất
Hưởng thọ
An táng ở Thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam
Con thứ Họ tên Năm sinh Tình trạng
3 Trần Thị Bộ Đã mất
2 Trần Thị Diễn Đã mất
1 Trần Thị Kịch Đã mất
5 Trần Văn A (Não) – Trần Thị Áo (vợ) Đã mất
4 Trần Văn Mẹo – Võ Thị Luông (vợ) Đã mất