BỔ SUNG THÔNG TIN TỪNG THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Mỗi thành viên gia đình nếu chưa có thông tin đầy đủ thể hiện trên GIA PHẢ, đề nghị thành viên cung cấp thông tin cụ thể như sau để cập nhật trên GIA PHẢ: Họ và tên Tên thường...

ĐƯA ÔNG BÀ ĐẦU NĂM

Thời gian: mồng 2 tháng giêng âm lịch hàng năm; Địa điểm: nhà ông Trần Văn Tuấn – Tổ 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

RƯỚC ÔNG BÀ VỀ ĂN TẾT

Thời gian: ngày 30 tháng chạp âm lịch hàng năm (nếu tháng thiếu thì ngày 29 tháng chạp); Địa điểm: nhà ông Trần Văn Tuấn – Tổ 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

CHẠP MÃ GIA ĐÌNH

Thời gian: mồng 5/9 âm lịch hàng năm;  Địa chỉ: nhà ông Trần Văn Tuấn – Tổ 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

ĐÁM GIỖ: ÔNG TRẦN MINH, BÀ NGUYỄN THỊ MỊCH

Thời gian: mồng 06/5 âm lịch hàng năm; Địa điểm: Nhà ông Trần Văn Tuấn – Tổ 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam